top of page
Atomium_Style.html.jpg

België en de erkenning van de misdaad 

 van ecocide

Op 22 februari, neemt de Kamer het wetsontwerp van Boek I en II van het nieuwe strafwetboek aan. Om het strafwetboek coherenter te maken in zijn geheel, of om het dichter te laten aansluiten bij de realiteit worden door deze hervorming beepalde overtredingen gedecriminaliseerd, nieuwe misdaden ingevoerd en straffen of strafbepalingen voor bepaalde misdaden gewijzigd. 

 

Een van de vele bepalingen is de invoeging van een nieuw misdaad: ecocide. 

Artikel 94 §1 van het nieuwe strafwetboek definieert ecocide als volgt:

"De misdaad van ecocide is het opzettelijk plegen, door handelen of nalaten, van een illegale handeling,

die ernstige, grootschalige en langdurige schade aan het milieu veroorzaakt, wetende dat deze handeling dergelijke schade toebrengt, voor zover deze handeling betrekking heeft op een inbreuk op federale wetgeving of internationale wetgeving die bindend is voor de federale overheid of zover de handeling niet in België kan gelokaliseerd worden.", ongeacht of deze daad in tijden van vrede of oorlog wordt gepleegd.

Op 05 November 2022, de Belgische regering voorgesteld ecocide als misdaad in het nationale recht op te nemen, een stap die wordt bepleit door de minister van Klimaat, Milieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, Zakia Khattabi.  Het nieuwe misdaad is opgenomen in de hervormingen van "Boek 2" van het Strafwetboek, voorgesteld door federaal minister van Justitie Vincent van Quickenborne.

https://khattabi.belgium.be/nl/pb-zakia-khattabi-laat-de-misdaad-van-ecocide-inschrijven-het-strafwetboek

Op 14 mei 2022, publiceerde Le Journal des Tribunaux het advies van de expertencommissie voor de hervorming van het Belgisch Strafrecht over de opname van een ecocide als misdaad in de Strafwet. 

Volgens de expertencommissie rechtvaardigt de ernst van de schade aan de natuur de opname van een internationaal misdaad ecocide in het herziene Strafwetboek. 

https://jt.larcier.be/publications/jt_2022-fr/jt_2022_18-fr/jt2022_18p297

Op 2 december 2021, keurde het voltallige federaal parlement de tekst van november goed met grote meerderheid van 96 tegen 39.

https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1429/55K1429006.pdf

Op 1 december 2021, hebben Belgische parlementsleden een wetsvoorstel ingediend om het begrip ecocide op te nemen in het Belgische wetboek van strafrecht.

In november 2021, heeft de Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van het Belgisch federaal parlement een ontwerpresolutie goedgekeurd met de vraag om ecocide als misdaad op te nemen in het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof en in het Belgisch Strafwetboek.

In juli 2021 werd een ontwerpresolutie bij het federaal Parlement ingediend om ecocide op te nemen in het Belgisch Strafwetboek. Met de erkenning van ecocide als misdaad in het Belgisch strafrecht zou België een voorloper zijn in Europa.

In December 2020 pleitte Sophie Wilmès als Plaatsvervangend Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken op de 19e Algemene Vergadering van het Internationaal Strafhof om aandacht van de lidstaten voor een nieuwe internationale misdaad 'ecocide'.

In oktober 2020 beloofde de Belgische regering in haar regeerakkoord om diplomatieke actie te ondernemen om een einde te maken aan 'ecocide' en om experts te raadplegen over de opname van ecocide in het Belgisch recht.

L'écocide dans le code pénal Belge: About Us

België at de Vergadering van Staten die Partij zijn bij het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof. 

December 2022

Algemeen debat, Vergadering van Staten die Partij zijn bij het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof: Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib herhaalt de "bereidheid van België om de invoering van een misdrijf als 'ecocide' in het systeem van het Statuut van Rome in overweging te nemen".

December 2021

België steunt het concept ecocide op internationaal niveau in een officiële verklaring tijdens de vergadering van lidstaten van het Internationaal Strafhof en spreekt steun uit tijdens officieel ICC side event (zie 1uur26min).

December 2020

Officiële verklaring aan de Vergadering van lidstaten van het ICC afgelegd door de Belgische vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, maakt België het eerste Europese land dat het strafbaar stellen van ecocide aan de orde stelt bij het Internationaal Strafhof.

bottom of page